DISCAPACIDADE INTELECTUAL. QUE CONTIDOS DÉBENSE APRENDER?.-IV.



Os contidos traballados por este alumnado deben, ante todo, ensinar a vivir

O traballo desenvolverase en diferentes áreas:
  • Autonomía persoal e fogar: hixiene e limpeza persoal, vestido, alimentación, limpeza e orde, saúde e seguridade, ocio, actividades periódicas especiais.
  • Comunidade: recursos da comunidade, desplazamentos, ocio e tempo libre, facer frente a problemas imprevistos.
  • Académico - funcional: matemáticas, lectura e escritura. 
  • Laboral: obtención de emprego, rutinas de traballo, seguir normas de empresa, procedementos no caso de accidente ou emerxencia, facer fronte a problemas imprevistos.
  • Comunicación e habilidades sociais en xeral:  uso de funcións comunicativas,  mellora da calidade  da comunicación, comprensión, empatía.. 
  • Habilidades motoras: resposta a interaccións con persoas da contorna, adoptar e manter posturas correctas, desprazamento na contorna,  manipulación de obxectos.
Estes contidos trabajaranse en todo o ensino oblrgatorio. Unha vez superada a educación obrigatoria, o alumnado, según as recomendacións dos profesionais, poden seguir escolarizados en Programas de Transición á Vida Adulta ou en programas de formación profesional inicial nos obradoiros específicos (FPB)
Algunhas das técnicas e estratexias que podemos utilizar son a enseñanza incidental, o modelado, a dramatización, a resolución de problemas  e a aprendizaxe cooperativa, todas elas favorecedoras da atención á diversidade.


PARA SABER MÁIS:

BIBLIOGRAFÍA:



WEBGRAFIA:
Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual
 Observatorio Estatal de la Discapacidad
Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía
          ANFAS (Asocicación Navarra en Favor de las Personas con Discapacidad)
          FEVAS (Federación Vasca de Asociaciones en Favor de las personas con Discapacidad)
          Asociación Ayúdale a caminar

No hay comentarios:

Publicar un comentario