MEDIDAS PARA ADAPTAR A AVALIACIÓN DO ALUMNADO NEAE

Tempo e distribución da proba

 • Permitimos unha distribución flexible das probas
 • Permitimos descansos durante a proba.
 • Aumentamos o tempo permitido para completar a proba.
 • Administramos a proba en varias sesións.
 • Consideramos o momento do día no que se fai.

Contorna onde se realiza a proba

 • Proporcionamos unha iluminación especial.
 • Proporcionamos unha acústica especial.
 • Administramos a proba individualmente nun lugar separado do resto da clase.
 • Administramos a proba nun pequeno grupo nun lugar separado e tranquilo.
 • Realizamos a proba en pequeno grupo, en escritorios que impidan ver máis nada que a área de traballo.
 • Proporcionamos mobiliario especial ou adaptado.
 • Realizamos a proba nun lugar coas mínimas distraccións.
Presentación da proba
 • Escribimos a proba en Braille ou con tipos de letra grandes, se é o caso.
 • Gravamos as preguntas para que o alumno póidaas escoitar, se é o caso.
 • Aumentamos o espazo entre un ítem e outro ou reducimos o número de items por páxina.
 • Consideramos o tipo de letra, tamaño e separación das letras.
 • Aumentamos o tamaño das casiñas nas que se marca a resposta.
 • Escribimos os enunciados cunha oración en cada liña.
 • Escribimos os items de maneira que as respostas que se poden elixir estean a continuación do enunciado, e as casiñas para responder, á dereita das respostas.
 • Omitimos as preguntas que non poden ser adaptadas e obtemos a puntuación a partir das demais.
 • Axudamos ao alumno cara a comprensión do enunciado.
 • Permitimos ao alumno que poida solicitar axuda do profesor.
 • A proba realízase no ordenador, que "le" as preguntas ao alumno.
 • Resaltamos as palabras ou oracións clave das instrucións.
 • Entregamos os exames escritos ao alumno, para evitar a lentitude de procedementos, como a copia ou o ditado.
Instrucións para realizar a proba
 • Recibirá as instrucións na forma de comunicación do alumno (por exemplo linguaxe de signos).
 • Lemos as instrucións ao alumnado.
 • Volvemos ler as instrucións en cada nova páxina da proba.
 • Simplificamos a linguaxe das instrucións ou as formulacións.
 • Subliñamos os verbos das instrucións para destacalos.
 • Damos explicacións sobre as instrucións.
 • Proporcionamos pautas sobre a forma de responder.
 • Lembrámoslle que repase as súas respostas antes de entregalas.
 • Aconsellámoslle o uso de marcadores de tempo (cronómetros ou recordatorios), para conseguir unha adaptación ás súas dificultades da xestión do tempo.
 • Asegurámosnos de que ten todo o material necesario para realizar a proba de avaliación.
 • Comprobamos que respondeu a todas as preguntas.

Aparellos e instrumentos de axuda para a presentación da próba
 • Ferramentas de aumento (lupas, etc.).
 • Plantillas que reduzan a cantidade de texto que ve o alumno.
 • Aparellos de axuda auditiva, amplificadores, ou reductores de ruído.
 • Administración con axuda dun reprodutor de son.
 • Suxeción dos papeis na área de traballo con imáns ou cinta adhesiva.
 • Lectura en voz alta das preguntas ao alumno.
 • Plantillas ou marcas para delimitar a área de traballo ou de resposta.
 • Tradución das preguntas a linguaxe de signos.
 • Uso de papel pautado (liñas, cuadrículas).
 • Uso dun corrector para coller ben o bolígrafo.
 • A proba é lida por un ordenador.
Forma de resposta da proba
 • Aumentamos o espazo dispoñible.
 • Espazo entre liñas ou marxes máis anchas.
 • Uso de papel pautado.
 • Forma de resposta alternativa (Braille, procesador de textos........).
 • Permitimos ao alumnado marcar as respostas no caderniño coas preguntas en lugar da folla de respostas.
 • Un profesional transcribe as respostas para a posterior corrección do profesor.

Aparellos e instrumentos de axuda para a resposta
 • Procesador de textos.
 • O alumno grava as respostas para a súa posterior transcrición.
 • Calculadora ou táboas aritméticas.
 • Dicionario ou corrector ortográfico.
 • Forma de resposta alternativa: oral, signada, mecanografiada, sinalando......
 • Aparellos de escritura Braille.
 • Lapis de anchura especial ou con corrector para o seu suxeción.
 • Axuda para transcribir información do borrador á folla de resposta.
 • Atril ou mesa atril.
 • Ábaco.
 • Exemplos adicionais de resposta.

POSIBLES MODIFICACIÓNS DE DIFERENTES ASPECTOS DA AVALIACIÓN EN FUNCIÓN DAS NECESIDADES.

AVALIACIÓN DE ALUMNADO CON DISCAPACIDADE MOTORA.
 • Coordinamos o calendario dos exames, para evitar o sobreesforzo destes alumnos á hora da súa preparación e realización.
 •  Permitimos descansos durante a proba.
 • Aumentamos o tempo permitido para completar a proba.
 • Entregamos os exames escritos ao alumno, para evitar a lentitude de procedementos, como a copia ou o ditado.
 • Administramos a proba en varias sesións.
 • Consideramos o momento do día no que facemos a proba.
 • Proporcionamos mobiliario especial ou adaptado.
 • Aumentamos o espazo entre un ítem e outro ou reducimos o número de items por páxina.
 • Omitimos as preguntas que non poden ser adaptadas e obtemos a puntuación a partir das demais.
 • A proba podemos realizala no ordenador que lle "le" as preguntas ao alumno.
 • Proporcionamos pautas sobre a forma de responder.
 • Suxeción dos papeis na área de traballo con imáns ou cinta adhesiva.
 • Uso dun corrector para coller ben o bolígrafo.
 • Aumentamos o espazo dispoñible.
 • Uso de Procesador de textos.
 • O alumno grava as respostas para a súa posterior transcrición.
 • Forma de resposta alternativa: oral, signada, mecanografiada, sinalando....

AVALIACIÓN DE ALUMNADO CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL
 • Permitimos descansos durante a proba.
 • Administramos a proba en varias sesións.
 • Aumentamos o tempo permitido para completar a proba.
 • Aumentamos o espazo entre un ítem e outro ou reducimos o número de items por páxina.
 • Aumentamos o tamaño das casiñas nas que se marca a resposta.
 • Axudamos ao alumno para comprender o enunciado.
 • Resaltamos as palabras ou oracións clave das instrucións.
 • Simplificamos a linguaxe das instrucións ou as formulacións.
 • Subliñamos os verbos das instrucións para destacalos.
 • Damos explicacións sobre as instrucións.
 • Proporcionamos pautas sobre a forma de responder.
 • Plantiñas ou marcas para delimitar a área de traballo ou de resposta.
 • Uso de papel pautado (liñas, cuadrículas).
 • Permitir ao alumno marcar as respostas no caderniño coas preguntas en lugar de na folla de respostas.
 • Calculadora ou táboas aritméticas.
 • Dicionario ou corrector ortográfico.
 • Exemplos adicionais de resposta.
 • Coordinar o calendario dos exames, para evitar o sobreesfuerzo destes alumnos á hora da súa preparación e realización.

AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON TRASTORNO DA LINGUAXE
 • Aumentamos o tempo permitido para completar a proba.
 • Consideramos o tipo de letra, tamaño e separación das letras.
 • Aumentamos o espazo entre un ítem e outro ou reducimos o número de items por páxina.
 • Axudamos ao alumnado para comprender o enunciado.
 • Simplificamos a linguaxe das instrucións ou as formulacións.
 • Subliñamos os verbos das instrucións para destacalos.
 • Lemos as instrucións aos alumnos.
 • Damos explicacións sobre as instrucións.
 • Proporcionamos pautas sobre a forma de responder.
 • Lectura en voz alta das preguntas ao alumnado.
 • Espazo entre liñas ou marxes máis anchas.
 • O alumno grava as respostas para a súa posterior transcrición.
 • Dicionario ou corrector ortográfico.
 • FONTE: Orientación en Galicia

No hay comentarios:

Publicar un comentario