RESPOSTA EDUCATIVA DM: ADAPTACIÓN NOS ELEMENTOS DE ACCESO AO CURRICULO


Acceso ao Centro Educativo. Posibles dificultades:

 • Dificultades de maniobra: limitan a capacidade para acceder aos espazos e moverse por eles. Afectan as persoas que utilizan cadeira de rodas. É preciso prever espazos máis amplos que faciliten as maniobras que conleva esta axuda técnica.
 • Dificultades para salvar desniveis: aparecen cando se quere cambiar de nivel subindo ou baixando, ou superar cualquera obstáculo.
 • Dificultade de alcance: limitacións na posibilidade de chegar a obxectos.
 • Dificultade de control: aparece como consecuencia da perda de capacidade para realizar accións ou movementos precisos cos membros afectados. Poden evidenciarse nas dificultades para o equilibrio e/ou manipulación.

ELEMENTOS MATERIAIS (I)


ESPAZOS: Condicións físicas para permitir o acceso para todos os alumnos 
 •  Supresión de Barreiras Arquitectónicas - Acceso Universal:
  • Ascensores
  • Ramplas
  • Barras en corredores e escaleiras.
  • Disposición do mobiliario na aula
  • Accesibilidade a outras dependencias (Laboratorios, Biblioteca, Aula de tecnoloxía).
  • Adaptación dos WC 
 • Designar espazos para tarefas de apoio, estudo individual, realización de exámenes...
Adaptacións no baño
 • n  Lavabos:
                    - Regulables na altura.
                    - Que non teña pedestal.
                   
  n   Grifos : monomando
 • n    Ubicación dos espellos :  regulación da altura
 • n    Xabrón:
                    - Fixo na parede ou lavabo, con dosificador.
  n   Inodoro:
                    - Barras de apoio
                    - Espazo para transferencia
ELEMENTOS MATERIAIS (II)


       Adaptacións no mobiliario:
- Mesas e cadeiras.
Ubicación na aula: altura da pizarra, perchas, estanterías,…
- Adaptacións do material escolar.
- Atrís.
- Pasador de páxinas.
- Guante para facer pinza 


No hay comentarios:

Publicar un comentario