GUÍA PARA CENTROS EDUCATIVOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOSGuía para Centros Educativos de la Agencia Española de la Protección de Datos
ÍNDICE
Esta guía, que está precedida por un Decálogo do correcto uso da información persoal, inclúe os conceptos e principios básicos en materia de protección de datos co obxectivo de comprender máis facilmente a súa aplicación nas concretas situacións que se presentan na práctica tendo presente a perspectiva do novo Regulamento Xeral de Protección de Datos...
(.../...)
V.- TRATAMIENTO DE DATOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS

a Recogida de datos por los centros educativos 
I Tipos de datos 
II Procedimiento de recogida
b Tratamiento de los datos de los alumnos 
 I Publicación de datos 
 II Calificaciones 
 III Acceso a la información de los alumnos 
 IV Comunicaciones de los datos de los alumnos 
c Tratamiento de las imágenes de los alumnos 
 I Grabación de las imágenes en actividades docentes 
 II Grabación y difusión de imágenes en eventos organizados y celebrados en los centros educativos
 III Grabación de imágenes de actividades desarrolladas fuera de los centros educativos
d Tratamiento de datos en Internet 
 I Utilización de Plataformas Educativas
 II Publicación de datos en la web de los centros
 III Publicación de datos en redes sociales 
e Otros supuestos 
 I Certificados del Registro Central de delincuentes 
f Videovigilancia 

VI.- TRATAMIENTO DE DATOS POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (AMPA)

(.../...)
VIII.- PRINCIPALES NOVEDADES DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS QUE AFECTAN AL SECTOR EDUCATIVO
                                                                         FONTE: Agencia Española de Protección de Datos

GUÍA TÉCNICA DE ACCESIBILIDADE NA EDIFICACIÓN


Guía técnica de accesibilidad 


INDICE
 Preámbulo 3 
Capítulo 1 Principios generales
1.1 Introducción 7 
1.2 Definiciones 7
1.3 Antropometría y Ergonomía 9 
1.3.1 Conceptos 9 
1.3.2 Datos antropométricos 10 
1.3.3 Dimensiones de sillas de ruedas y andadores 17
1.4 Esquema gráfico 20

Capítulo 2 Espacios de circulación horizontal
2.1 Ámbito de aplicación 21 
2.2 Consideraciones previas 21
2.3 Criterios de diseño 22 
2.3.1 Dotación 22
 2.3.2 Condiciones generales 22
 2.3.3 Huecos de paso 30
 2.3.4 Vestíbulos 31
 2.3.5 Pasillos 35
2.4 Esquema resumen 39

Capítulo 3 Espacios de circulación vertical 
3.1 Ámbito de aplicación 43 
3.2 Consideraciones previas 43 
3.3 Criterios de diseño 44 
3.3.1 Dotación 44 
3.3.2 Condiciones generales 44 
3.3.3 Escaleras 46 
3.3.4 Rampas 50
3.3.5 Ascensores 53 
3.3.6 Aparatos elevadores especiales 56
 3.4 Esquema resumen 64

Capítulo 4 Zonas de estancia 
4.1 Ámbito de aplicación 71 
4.2 Consideraciones previas 71 
4.3 Criterios de diseño 71 
4.3.1 Dotación 71 
4.3.2 Condiciones generales 72 
4.3.3 Salas de reunión y espectáculos 74 
4.3.4 Dormitorios 75 
4.3.5 Comedores y salas de estar 78
 4.4 Esquema resumen 80

Capítulo 5 Espacios higiénico-sanitarios 
5.1 Ámbito de aplicación 83
5.2 Consideraciones previas 83
5.3 Criterios de diseño 83
5.3.1 Dotación 83 
5.3.2 Condiciones generales 84 
5.4 Aparatos 86 
5.4.1 Condiciones técnicas 86
5.4.2 Condiciones espaciales 99 
5.5 Esquema resumen 110 

Capítulo 6 Espacios de elaboración y manipulación de alimentos
6.1 Ámbito de aplicación 113 
6.2 Consideraciones previas 113
6.3 Criterios de diseño 113
 6.3.1 Dotación 113
 6.3.2 Condiciones generales 114
 6.3.3 Aparatos 116 
6.4 Esquema resumen 120 

Capítulo 7 Carpintería 
7.1 Ámbito de aplicación 123
7.2 Consideraciones previas 123 
7.3 Criterios de diseño 123 
7.3.1 Dotación 123
7.3.2 Condiciones generales 124 
7.3.3 Puertas 126
7.3.4 Ventanas 132 
7.3.5 Manillas, tiradores y pestillos 133
 7.4 Esquema resumen
FONTE: CREENA. Navarra

SÍNDROME DE LAMB SHAFFER

A síndrome de Lamb-Shaffer é un trastorno do neurodesenvolvemento caracterizado por un atraso no desenvolvemento global, discapacidade intelectual, fala expresiva deficiente e trazos faciais dismórficos leves. Tamén poden existir anomalías esqueléticas variables adicionais (resumo por Nesbitt, A. et al., 2015)
Éste síndrome é o resultado dun cambio no material xenético. Foi descuberto polos dous médicos Lamb e Shaffer moi recientemente, no 2012. Tamén se denomina LAMSHF ou síndrome de microdelección 12p.12.1.
A causa é un erro nunha peza de material xenético no cromosoma 12º; sendo máis preciso, na parte que se denomina 12p12.1. A ubicación deste erro chámase SOX5.
ALGUNHAS CARACTERÍSTICAS MÁIS COMÚNS
 • Ton muscular baixo.
 • Desenvolvemento motor máis lento que os seus compañeiros, amósanse con movementos máis torpes, e presentan moitas dificultades coas habilidades motoras finas.
 • Dificultades coa linguaxe.
 • Problemas de aprendizaxe.
 • Estereotipas cando están nerviosos ou emocionados.
 • Dificultades para manter a atención.
 • Características morfolóxicas: frente alta, a cara pode ser asimétrica, ponte nasal baixo, punta do nariz cadrada, orellas baixas, beizo superior, a miúdo, máis fino que o inferior, a mandíbula inferior pode presentarse prominente ou retraída, entre outras.
 • Mans. Poden ter dedos moi largos en comparación co tamaño da man e o dedo meñique, a miúdo, está un pouco torcido.
 • Pés. Os dedos suelen estar montados uns por riba dos outros e os dedos gordos poden ser máis largos do normal. Suelen ter pés planos.
 • Problemas para ver ben. Moitos nenos suelen ter hipoplasia do nervio óptico. Suelen precisar lentes.
 • Boca aberta. Tenden a respirar pola boca en vez de polo nariz debido á debilidade dos músculos da cara.
 • Sialorrea. Causada pola debilidade dos músculos faciais e do redor da boca.
 • Dentes, a miúdo máis separados do habitual e sen aliñar.
 • Obstrucción do intestino coas consecuencias que supón o estreñimento.
 • Problemas cos riles.
 • Escoliose.
 • Epilepsia.
 • Dificultades para conciliar o sono.
FONTE: Kinderneurologíe.eu

DESENVOLVEMENTO DA BIPEDENTACIÓN E MARCHA NA PARÁLISE CEREBRAL. DIPLEXÍA ESPÁSTICA

A parálise cerebral ( PC) é un trastorno permanente da postura e do
movemento, debido a unha lesión ou defecto nun cerebro inmaturo. A PC máis

frecuente é a espástica.

O trastorno motor caracterízase por:
 • espasticidade;
 • reaccións asociadas;
 • alteracións na aliñación postural;
 • dificultades no control motor voluntario, no control postural e na forza.
 • frecuente atraso na bipedestación e na marcha;
A perda de bipedestación relaciónase significativamente coa diminución

da marcha. A habilidade para a marcha é desexable para a participación en actividades sociais e comunitarias. Pero, non debe ser un requisito
imprescindible. Cada neno, novo e adulto debe participar en actividades adecuadas ás súas posibilidades. Aumentando a participación social, diminuíndo a obesidade e aumentando a actividade física, melloraremos a calidade de vida das persoas con discapacidade.
Hai un gran interés en mellorar non só as funcions corporais e habilidades funcionais, seno nen optimizar a participación social. Os factores medioambientis físicos, sociais e actitudinais poden facilitar a participación do
neno ou supoñer unha barreira para el mesmo.

Desarrollo de la bipedestación y la marcha en Parálisis Cerebral

FONTE: Gema Fernández Belver en rev. Reduca

ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA TITORES E TITORAS DE ALUMNADO CON D.M.

Páx 13 e 14 da

GUÍA DE ATENCIÓN EDUCATIVA DE ALUMNADO CON D.M.ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA TITORES DE ALUMNADO CON D.M.

MOBILIDADE E DESPRAZAMENTO 1. Mantén o control da postura sentado. 2. Controla a cabeza ergueita. 3. Desprázase de forma funcional e autónoma, andando. 4. Desprázase con apoios. Indicar. 5. Desprázase con cadeira de rodas autopropulsada. 6. Desprázase con cadeira de rodas eléctrica. 7. Desprázase con cadeira de rodas axudado por outra persoa. 8. Sobe e baixa escaleiras de forma autónoma.

MANIPULACIÓN 9. Prensión dos útiles de escritura. 10. Presión sobre o papel. 11. Movementos coordinados das mans e brazos. 12. Usa adaptadores dos útiles de escritura. 13. Usa equipo informático estándar. 14. Usa equipo informático con periféricos especiais. Indicar

POSTO ESCOLAR 15. Usa pupitre adaptado ou específico. 16. O mobiliario está disposto dunha forma especial. 17. Está situado/a nun lugar especial dentro da aula. 18. Usa material didáctico adaptado.

COMUNICACIÓN 19. Exprésase oralmente. 20. Usa sistemas de comunicación aumentativa. 21. Recoñece símbolos, logotipos, imaxes. 22. É capaz de facer trazos e garabatos. 23. Fai trazos de forma coordinada. 24. Copia letras. 25. Fai clasificacións e seriaciones. 26. Le números. 27. Presenta problemas fono-respiratorio- articulatorios. 28. Ten intencionalidade comunicativa.

CARÁCTER XERAL 29. Controla esfínteres. 30. Obsérvanse problemas visuais, auditivos. 31. Existen crise convulsivas.
OBSERVACIÓNS:
FONTE: Consejería de Educación. Junta de Andalucía.

CONDUTA SUICIDA. GUÍA PARA EL DÍA DESPUÉS


Este documento é un intento de explicar cales son as reaccións máis frecuentes

cando alguén perde a un ser querido ou alguén próximo, por mor dun suicidio.

Pretende servir de axuda para afrontar estas situacións. Foi realizado por profesionais participantes na elaboración da Guía de Práctica Clínica de prevención e tratamento implicados no tratamento de persoas con conduta suicida e por pacientes e familiares, da conduta suicida.

El día después del suicidio de un familiar o allegadoCONTIDO

Experiencia de duelo
 Que é o duelo?
 Cales son os sentimentos e emocións máis frecuentes asociados ao duelo?
O duelo tras un suicidio
 Como podo enfrontarme a esta situación?

 É o duelo dun falecemento por suicidio diferente a outras situacións de duelo?

O duelo na infancia e a adolescencia
actuar ante un neno que vive o suicidio de alguén próximo?
 Como poden axudar os profesores?

Axudar a unha persoa que está a pasar por unha situación de duelo tras un suicidio

 Que facer para axudar a un familiar ou amigo a enfrontarse a esta situación?


FONTE: Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios e Igualdad. Madrid.

GUÍA SOBRE O DUELO NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA


GUÍA SOBRE O DUELO NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA. FORMACIÓN PARA NAIS, PAIS E PROFESORADO.ÍNDICE


I. O por qué desta guía ....................................................... 5
II. O duelo na infancia e na adolescencia

1. Mitos sobre o duelo na infancia e adolescencia .................................. 7
2. A comprensión da morte e expresión do duelo segundo a idade e o desenvolvemento evolutivo...............................................................9
3. Diferenzas entre o duelo adulto e o da infancia e adolescencia...............12
4. Expresións do duelo na contorna familiar e escolar ............................ 13
5. Outras perdas, outros duelos ....................................................... 15
6. Como axudar a elaborar o duelo na infancia e adolescencia ...................17
7. Condutas que nos poden alertar sobre un duelo complicado................... 22
8. Materiais de axuda .................................................................... 26
III. Conclusións .................................................................... 32
IV.Bibliografía consultada.................................................... 33
V. Anexos
1. Información sobre o duelo adulto
A. Información para as persoas que sufriron a perda dun ser querido .......... 35B. Información para familiares e contorna social próxima da persoa que sufriu unha perda ................................................................................ 41

2. Información para adolescentes

As perdas e o duelo na adolescencia .................................................. 46

                                                   FONTE: Colegio de Médicos de Bizkaia: Campaña del «El Camino del Duelo»

INDICADORES DE AVALIACIÓN PARÁLISE CEREBRAL


INDICADORES
Educación Infantil ....................................................................... 23 2.1. Avaliación de ámbitos específicos ............................................... 25 2.1.1. Indicadores para avaliar o ámbito motor ..................................... 26 2.1.2. Indicadores para avaliar o ámbito da comunicación ....................... 27 2.1.3. Indicadores para avaliar o ámbito da autonomía ....... ...................28 2.1.4. Indicadores para avaliar o ámbito perceptivo-visual ..................... 29 2.1.5. Indicadores para avaliar o ámbito socio-afectivo .......................... 30 2.1.6. Indicadores para avaliar o ámbito escolar ................................... 31 2.1.7. Indicadores para avaliar o ámbito familiar .................................. 32

2.2.4. Orientador ......................................................................... 38 2.2.5. Profesor de pedagoxía terapeútica ........................................... 38 2.2.6. Titor ................................................................................ 38 2.3. Medios para avaliar ................................................................ 39 2.3.1. Instrumentos ...................................................................... 39 2.3.2. Estratexias ........................................................................ 39


3. Educación Primaria ................................................................... 43 3.1. Avaliación da lectura .............................................................. 43 3.2. Avaliación da escritura ............................................................ 44 3.3. Avaliación da educación física ................................................... 46


FONTE: CREENA

GUÍA DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA NO S. DE WILLIANSINTRODUCCIÓN da Guía de intervención logopédica no alumnado con S. de Willians
Este libro presenta as perspectivas máis actuais de intervención e apoio ás persoas afectadas pola síndrome de Williams, con especial énfase na linguaxe e a comunicación. Desde unha concepción de atención continuada, ofrécense pautas para a intervención nos contextos familiar, escolar e sociolaboral.
Está destinado a profesionais, estudantes e familiares de persoas coa síndrome de Williams, pois propón unha intervención interdisciplinar e unha visión ampla desta rara enfermidade, ademais de proporcionar elementos de gran utilidade para o traballo de distintos profesionais

AUTORES: Elena Garayzábal Heinze Montserrat Fernández Prieto Eliseo Díez-Itza. EDITORIAL: SÍNTESIS

GUÍA PARA A EDUCACIÓN INCLUSIVA. INDEX

Guía para la Educación Inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares.
(Adaptación de la 3ª edición revisada del Index for Inclusion)


Entendemos a inclusión como unha preocupación compartida por toda a comunidade educativa, e que implica realizar cambios nas culturas, as políticas e as prácticas no centro escolar.

Esta Guía axudarate a revisar e mellorar os teus enfoques sobre a inclusión, as barreiras, os recursos e o apoio á diversidade.

Exemplo:

Actividad 15: Capturando imágenes de las barreras y los recursos.
 Las cámaras digitales o de otro tipo, se han utilizado con los estudiantes como una forma muy poderosa de poner de manifiesto su visión sobre el centro escolar. Los estudiantes pueden tomar fotografías a partir de las siguientes preguntas: 
• ¿Qué cosas te ayudan a aprender? 
• ¿Qué cosas hacen que no aprendas?
 • ¿Qué cosas del centro escolar te hacen sentir bien? 
• ¿Qué cosas te gustaría cambiar?                                                              (.../... px 68)

Contidos
Prólogo á edición en español............................................................................................................4 Agradecementos ..................................................................................................................................7 Contexto da terceira edición do Index .............................................................................................8 Palabras de alento ................................................................................................................................9 Parte 1ª. Unha visión xeral do Index ..........................................................11
Parte 2ª. Un enfoque integrado para a mellora escolar no teu centro ..................21 Unha guía para a inclusión........................................................................................................23 Desenvolvendo un marco de valores ..........................................................................................25 Establecendo alianzas .............................................................................................................33 Prestando atención ao curriculum .............................................................................................38 Barreiras, recursos e apoios......................................................................................................44 A revisión dos materiais.....................................................................................................49
Parte 3ª. Usar o Index para pasar á acción.....................................................53 Rutas cara á inclusión............................................................................................................55 Comezando...........................................................................................................................58 Descubrindo xuntos................................................................................................................66 Elaborando un plan .................................................................................................................71 Pasando á acción .................................................................................................................72 Revisando os avances..............................................................................................................75
Parte 4ª. Indicadores con preguntas...........................................................77 Dimensión A: Creando culturas inclusivas ................................................................................79 A1: Construíndo comunidade..........................................................................................80 A2: Establecendo valores inclusivos..................................................................................91 Dimensión B. Establecendo políticas inclusivas ......................................................................101
B1: Desenvolvendo un centro escolar para todos ..............................................................102
B2: Organizando o apoio á diversidade........................................................................115 Dimensión C. Desenvolvendo prácticas inclusivas.....................................................................124
C1: Construíndo un curriculum para todos...................................................................125
C2: Orquestrando a aprendizaxe......................................................................................163
Parte 5ª. Marco de planificación e cuestionarios ..........................................177 Marco de planificación...........................................................................................................179 Cuestionario 1. Indicadores....................................................................................................180 Cuestionario 2. O centro escolar do meu fillo............................................................................182 Cuestionario 3. O meu centro escolar...........................................................................................184 Cuestionario 4. O meu colexio.....................................................................................................186
Parte 6ª. Recursos................................................................................187 Referencias bibliográficas.......................................................................................................189 Documentos sobre dereitos humanos ratificados internacionalmente ...................................193


FONTE: Consorcio para la Educación Inclusiva. 

NOVAS MIRADAS NA ORIENTACIÓN. VÍDEO.

O profesor da Universidade de Malaga Nacho Calderón Almendros, organizou un Whokshop o día 24 de febreiro en Málaga,  " Un encuentro entre profesionales y familias para pensar juntos cómo hacer escuelas para todas las personas". 
Invitaron a enviar minivideos nos que se esbozara a historia particular de quen o quixera enviar, describindo dalgunha forma o papel que xogou a orientación na historia. O vídeo que presentamos a continuación é o dunha nai que conta a súa experiencia. Paréceme moi elocuente.

Se queredes visualizar máis aquí vos deixo o enlace  https://www.youtube.com/user/icalderonalmendros/videos 


FONTE: WohokshopOrienta

A IMPORTANCIA DE ESTIMULAR A BIPEDESTACIÓN: UPSEE / HEADPOD

A bipedestación, propia do ser humano, consiste en manter unha postura erecta sobre os pés. E aínda que a marcha é un proceso complexo, os terapeutas buscan sempre que o neno camiñe, aínda que non sempre será posible que o faga polos seus propios medios. Para iso contamos coa axuda de diferentes produtos de apoio. Recuperar no posible, a posición vertical é un dos obxectivos dos programas de rehabilitación infantil.

Temos que estimular a bipedestación e a marcha, sempre que se poida, porque a súa función achega uns beneficios claros en diferentes aspectos: - Activa o sistema circulatorio. - Impulsa o peristaltismo, mellorando o tránsito intestinal. - Mellora a propiocepción en extremidades inferiores. - Reduce o risco de subluxación de cadeiras. - Mellora do control postural e equilibrio: o control de tronco e o control cefálico. - Mellora a capacidade visual ao aumentar o campo visual. - Prevén alteracións músculo-esqueléticas. - Prevén a osteoporose. - Mellora do sistema cardiorrespiratorio. - Mellora no ánimo e autoestima do neno. - Redunda na maior integración social.

Nalgunhas ocasións, sobre todo en nenos moi afectados a nivel de motricidade grosa, requírese de axudas técnicas que nos permitan facilitar a marcha, aliñar pés, facilitar o control cefálico… No mercado contamos cunha ampla gama de solucións. Tamén contamos moitas veces co enxeño imparable dos papás e mamás que moitas veces é fundamental para dar coa solución que mellor se adapta ás necesidades dun peque en especial. Poñamos un exemplo do enxeño para unir dúas axudas técnicas diferentes, como son o UPSEE e o HEADPOD. A) O UPSEE é un dispositivo de mobilidade que facilita a marcha por medio duns arneses que unen o corpo dunha persoa adulta co do neno.
Son necesarios tres requisitos fundamentais para o seu uso: 1 - Que o neno realice control fisioterápico e estea incorporado nun programa de bipedestación e/ou marcha. 2 - Para garantir a seguridade do neno e do adulto, os ombreiros do peque deben estar por baixo do embigo do adulto, pola contra, existe risco de lesións nas costas do adulto e non achegamos a estabilidade necesaria ao neno. 3 - Que tanto o adulto como o neno sexan capaces en bipedestación de manter a verticalidade.

B) O HEADPOD
Ver 

SOPORTE PARA A CABEZA NUNHA PARÁLISE CEREBRAL. HEADPOD

FONTE: Fisioterapeuta pediátrica

Unidade de Rehabilitación Infantil Aita Menni (Bilbao)